Công văn 30591/CTHN-TTHT hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa kèm hóa đơn

   TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------                                                                           ---------------

Số: 30591/CTHN-TTHT                                                         Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

V/v hóa đơn điện tử theo Nghị định

123/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tư vấn EY Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - MST: 0108252404)

Trả lời văn bản không số đề ngày 27/5/2022 của Công Ty Cổ Phần Tư vấn EY Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

- Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

- Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

+ Tại Điều 6 quy định chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử:

“…

5. Lưu trữ chứng từ điện tử: Việc lưu trữ chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo thời hạn do pháp luật quy định như đối với chứng từ giấy, phù hợp với môi trường, điều kiện lưu trữ điện tử, các quy định có liên quan của pháp luật về lưu trữ và bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao dịch điện tử. Trường hợp chứng từ điện tử hết thời hạn lưu trữ theo quy định nhưng có liên quan đến tính toàn vẹn về thông tin của hệ thống và các chứng từ điện tử đang lưu hành, thì phải tiếp tục được lưu trữ, cho đến khi việc hủy chứng từ điện tử hoàn toàn không ảnh hưởng đến các giao dịch điện tử khác thì mới được tiêu hủy.

…”

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn:

“…

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

a) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

- Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số …, ngày … tháng … năm”. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày … tháng … năm”.

- Đơn giá hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thuộc trường hợp được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì bảng kê được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

Nội dung về lưu trữ chứng từ kế toán không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cơ quan thuế. Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản pháp luật về kế toán và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công Ty Cổ Phần Tư vấn EY Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:                                                                                           TL. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                              PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Phòng TTKT2
- Phong NVDTPC);
- Website Tổng cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

                                                                                                             Nguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn