Công văn 1438/TCT-KK về đăng ký thuế nhà thầu nước ngoài

   BỘ TÀI CHÍNH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------                                                                           ---------------

    Số: 1438/TCT-KK                                                                Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

V/v đăng ký thuế đối với

nhà thầu nước ngoài

                                        Kính gửi:

                                                    - Công ty China Machinery Engineering Corporation

                                                    (Phòng 1508B, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).

                                                   - Công ty GE Hydro China Co.,Ltd

                                                   (Công trường Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, phường Phương Lâm,                                                      thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 05/2022/CV-CMEC ngày 04/04/2022 của Công ty China Machinery Engineering Corporation (Công ty CMEC) và Công văn số 0407/1 ngày 07/04/2022 của Công ty GE Hydro China Co.,Ltd (Công ty GE) đề nghị hướng dẫn đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này đăng ký nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ chức kinh tế Việt Nam để tiến hành kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu và các bên tham gia liên danh thành lập ra Ban Điều hành liên danh, Ban Điều hành liên danh thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng, chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế tại Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên tham gia liên danh thì được cấp mã số thuế 10 chữ số để kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, khấu trừ nộp thuế thay về thuế nhà thầu thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp một mã số thuế 10 chữ số để kê khai tất cả các nghĩa vụ thuế khác (trừ thuế nhà thầu) tại Việt Nam và cung cấp mã số thuế cho bên Việt Nam.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CMEC và Công ty GE ký 01 hợp đồng thầu với chủ đầu tư bên Việt Nam thì sẽ được cấp 01 mã số thuế 10 số để kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để quí công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                     TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);                                                              PHÓ VỤ TRƯỞNG
- Cục thuế tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, KK.


                                                                                                               Đào Ngọc Sơn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn