Công văn 30944/CTHN-TTHT kê khai thuế hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử

     TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------                                                                           ---------------

 Số: 30944/CTHN-TTHT                                                         Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

V/v kê khai thuế đối với hoạt động kinh

doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn

(Đ/c: Số 50, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa

TP Hà Nội - MST: 0100372107)

Ngày 14/06/2022, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn có công văn số 20/2022/CV-TĐBS vướng mắc về việc hướng dẫn kê khai nộp thuế TNCN trên Sàn giao dịch thương mại điện tử (gửi nhắc lại nội dung vướng mắc của công văn số 16/2022/CV-TĐBS ngày 06/5/2022). Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc liên quan về việc hướng dẫn kê khai nộp thuế TNCN trên Sàn giao dịch thương mại điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 26620/CTHN-TTHT ngày 09/6/2022 trả lời Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (bản photo đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản hướng dẫn nêu trên và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du Lịch Bảo Sơn được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                           TL. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                              PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Phòng TTKT2
- Phong NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

                                                                                                             Nguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn