Công văn 3506/TCHQ-TXNK chính sách thuế GTGT hàng nông sản nhập khẩu

Công văn 3506/TCHQ-TXNK chính sách thuế GTGT hàng nông sản nhập khẩu
BỘ TÀI CHÍNHẾ
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----
Số: 3506/TCHQ-TXNK
V/v: thuế GTGT mặt hàng chè xanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG.
(số 14/2 ngõ 252/16 phố Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số CV/TLG/08 ngày 29/9/2021 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng “chè xanh (đã sấy khô), chưa ủ men, đã nghiền vụn, chưa đóng gói bán lẻ, hàng không thuộc danh mục cites...”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Đối với các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định hình thức “nghiền vụn” là một loại hình sơ chế. Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG nhập khẩu mặt hàng “chè xanh (đã sấy khô), chưa ủ men, đã nghiền vụn, chưa đóng gói bán lẻ, hàng không thuộc danh mục cites...” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC, Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nông Phi Quảng

Bản gốc (file pdf) Công văn 3506/TCHQ-TXNK ngày 24/08/2022 của Tổng cục Hải quan:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn