Công văn 8404/BTC-TCT thời điểm xuất hóa đơn điện tử của doanh nghiệp khu chế xuất

Công văn 8404/BTC-TCT thời điểm xuất hóa đơn điện tử của doanh nghiệp khu chế xuất
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 8404/BTC-TCT
V/v: hóa đơn điện tử.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1495/CTBNI-TTHT ngày 11/5/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định hiệu lực thi hành về hóa đơn, chứng từ điện tử;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 8, Điều 9 và điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Từ 01/07/2022, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, theo đó, hóa đơn bán hàng điện tử là hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động, trong đó, có xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Việc lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhằm mục đích chuyển dữ liệu doanh thu xuất khẩu cho cơ quan thuế để thực hiện việc quản lý.

Về trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1495/CTBNI-TTHT ngày 11/5/2022: Từ ngày 01/7/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VT, TCT (VT, CS(6)).


TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Xuân Bách

Bản gốc (file pdf) Công văn 8404/BTC-TCT ngày 23/08/2022 của Tổng cục thuế:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn