Công văn 4953/TCT-KK: hướng dẫn hoàn thuế dự án đang trong giai đoạn đầu tưBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4953/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1109/CTCMA-KK ngày 26/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Sông Lam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2016 quy định thẩm quyền quyết định hoàn thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Sông Lam có dự án đầu tư mới (Nhà máy Điện Gió Tân Ân 1 - giai đoạn 2021 - 2025 (Công suất 45MW)) đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đi vào hoạt động) lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật về thuế GTGT, pháp luật về quản lý thuế và tình hình thực tế để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC, CT DNL;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
KẾ TOÁN THUẾLê Thị Duyên Hải

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn