Công văn 4139/TCHQ-TXNK kim loại nhập khẩu không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT

Công văn 4139/TCHQ-TXNK kim loại nhập khẩu không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----
Số: 4067/TCHQ-TXNK
V/v: thuế GTGT hàng nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty ô tô Toyota Việt Nam.
(Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 20220920/TMV-PLD/CV ngày 20/09/2022 của Công ty ô tô Toyota Việt Nam đề nghị hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định: "1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.". 

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty nếu xác định là sản phẩm từ kim loại thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị 43/2022/QH13 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty ô tô Toyota Việt Nam biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nông Phi Quảng

Bản gốc (file pdf) Công văn 4139/TCHQ-TXNK ngày 04/10/2022 của Tổng Cục Hải quan:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn